สมัครงาน
SHARE

 ร่วมงานกับ Easy Money

เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

เงินเดือน/สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
3.เงินค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5.สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8.สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานลาอุปสมบท หรือพิธีสมรส หรือกรณีคลอดบุตรคนแรก
10.เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
11.ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
12.ทดลองงาน 3 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
13.ค่าที่พัก (กรณีย้ายสาขา)
14.ค่าปฏิบัติงานประจำสาขา (กรณีย้ายสาขา)
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ตามตกลง อัตรา

รายละเอียดงาน
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
- ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการอื่นๆ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
11. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทึกเอกสารข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดต่อประสานงสานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
3.รับผิดชอบงานด้ายเอกสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2.เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
12. ประกันกลุ่ม

เจ้าหน้าที่บัญชี
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
2.ตัดขาย ออกเอกสารการขายต่างๆ,บันทึกบัญชี
3.รายงานต่างๆเกี่ยวกับการขายสินค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีไหวพริบ,มีความอดทน
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
12. ประกันกลุ่ม


 

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.สามารถทำ After effect
4. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส,ปรับเงินประจำปี,ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับร้านค้า
2.ออกใบจัดซื้อสินค้า
3.รับสินค้าที่จัดซื้อ
4.ช่วยงานด้านเอกสาร
5. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานจัดซื้อก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี,ประกันกลุ่ม
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส